Privacy


Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

25/4/2018

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

DEPARTEMENT Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door te mailen naar veiligheidsconsulent.dwvg@vlaanderen.be . In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bereidt het beleid van de minister voor, evalueert het en ondersteunt de minister bij het aansturen en opvolgen van de beleidsuitvoering door de agentschappen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voert beleidsuitvoerende taken uit, onder meer de subsidiëring van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur en de inspectie ervan. Ook de opdrachten van de justitiehuizen behoren tot de dienstverlening van het Departement WVG.

Onze dienstverlening vindt u op onze internetpagina https://www.departementwvg.be/

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen gegevens van u wanneer u contact opneemt met ons via de contactmogelijkheden die vermeld zijn op deze site.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens indien de regelgeving ons de verwerking rechtstreeks oplegt of indien deze kadert in onze taken van algemeen belang zoals opgenomen in de regelgeving. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Met volgende categorieën van ontvangers werken we samen: verzekeraars, ICT-leveranciers, sociaal secretariaat, software-leveranciers, mailingdiensten… om de doeleinden uit te voeren.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen, vindt u de website van de privacycommissie.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We maken wel gebruikvan een cloudserviceprovider voor volgende categorieën software-leveranciers, mailingdiensten, . In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

We doen beroep op Google Analytics, hierbij worden analysecookies verzameld. In dit geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

De cloudserviceprovider is  opgenomen  op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield.

Om te weten welke acties we ondernemen om uw gegevens te beschermen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG)  veiligheidsconsulent.dwvg@vlaanderen.be .

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met veiligheidsconsulent.dwvg@vlaanderen.be  . We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) veiligheidsconsulent.dwvg@vlaanderen.be .  Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen er voor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben..

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. De Vlaamse overheid kan niet garanderen dat de site www.departementwvg.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die op www.departementwvg.be werd gevonden.

Privacyverklaring mijn burgerprofiel.

Cookiebeleid

Departement WVG met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 30, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres iinfo.dwvg@vlaanderen.be.

Departement WVG vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Departement WVG-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Departement WVG wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Departement WVG-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Departement WVG u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Departement WVG wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Departement WVG heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Departement WVG-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Departement WVG aanbiedt en die toegang geven tot Departement WVG content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Departement WVG kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Departement WVG-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Overzicht gebruikte cookies door de header bovenaan deze site (aanmelden en mijn burgerprofiel).

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Departement WVG-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Departement WVG op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Verifiëren van Javascript

 • Naam van cookie: has_js
 • Doel: nakijken of de browser javascript ondersteunt en heeft aanstaan
 • Website: https://dwvg.be/jaarverslag17/
 • Cookie(s) geplaatst door: Departement WVG
 • Ontvangers van de gegevens: Departement WVG
 • Geldigheid: duur van de sessie

Bijhouden van inzendingen op formulieren

 • Naam van cookie: webform-x[yyy]
 • Doel: bijhouden of iemand een bepaald formulier al heeft ingestuurd
 • Websitehttps://dwvg.be/jaarverslag17/
 • Cookie(s) geplaatst door: Departement WVG
 • Ontvangers van de gegevens: Departement WVG
 • Geldigheid: 1 dag

Meten van gebruikersbezoek (1)

 • Namen van cookies: _ga, _gid, _gat
 • Doel: Het gebruikersbezoek op deze site wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod te optimaliseren.  Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
 • Websitehttps://dwvg.be/jaarverslag17/
 • Cookie(s) geplaatst door: Google
 • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Meten van gebruikersbezoek (2)

 • Namen van cookies: gaClientId
 • Doel: Het gebruikersbezoek op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren.  De analytics cookies worden via de Global header en footer widget op Vlaanderen.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
 • Websitehttps://overheid.vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Deze cookie wordt geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
 • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Reverse proxy

 • Naam van cookie: VOGANONUSER
 • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats deze cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
 • Website: vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid info.dwvg@vlaanderen.be
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur

Toegankelijkheidsverklaring

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin streeft ernaar deze website toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking. De site beantwoordt al aan vele normen en voorschriften voor toegankelijke websites. Enkele voorbeelden:

 • De pagina's op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd.
 • Als je de grootte van de tekst aanpast met de browserfuncties, dan past de lay-out van de pagina's zich automatisch aan.
 • Het kleurcontrast is aangepast.
 • Video's zijn onderlijnd en zijn ook beschikbaar als tekstvariant.

Ondervindt u toch een probleem met de toegankelijkheid van deze site, neem dan contact op via info.dwvg@vlaanderen.be. We onderzoeken iedere vraag.