De meest opvallende curve bij de enquêteopdrachten is die van het Elektronisch Toezicht (ET). Zowel de aanvankelijk sterke stijging (2007-2009) als de daarop volgende spectaculaire daling (vanaf 2013) houden verband met beleidskeuzes inzake deze opdracht. Op 1 september 2007 werden de Justitiehuizen verantwoordelijk voor het ET dat voorheen een opdracht was van het gevangeniswezen. Dit had een stijging van het aantal mandaten als gevolg tot een piekniveau, dat vervolgens stabiliseerde in de jaren 2009-2011. Door een aanpassing van de toekenningsprocedure voor elektronisch toezicht via de ministeriële omzendbrief van 17 juli 2013 kon een enquête nog slechts in enkele gevallen (optioneel) gevraagd worden en was dit niet langer een verplichting. Dit heeft geleid tot een scherpe daling in 2012 en 2013. Sinds 2014 blijft het slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk om een enquête ET aan te vragen, en blijft het aantal stabiel.
sluiten
Het aantal enquêtes voor de penitentiaire sector steeg gestaag tot 2013. Sindsdien werd een dalende trend ingezet die abrupt omgekeerd wordt in 2017 (stijging van 20 % ten opzichte van 2016). De oorzaak van deze stijging is niet eenduidig te achterhalen, maar analyse leert dat er vooral meer enquêtes worden aangevraagd inzake beperkte detentie of Voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gaat ook over meervoudige enquêtes, waarbij meerdere opties inzake strafuitvoering onderzocht worden.
sluiten
Er is de laatste jaren een vrij significante daling in het aantal aanvragen van enquêtes ter voorbereiding van een Invrijheidstelling Op Proef. Dit heeft te maken met de gewijzigde wetgeving inzake de internering in 2016. De wetgever heeft de drempel om iemand te interneren verhoogd, waardoor het aantal interneringen sterk terugloopt, en dus ook de enquêtes.
sluiten
In 2015 daalde het aantal maatschappelijke enquêtes in het kader van de Vrijheid Onder Voorwaarden tot 45 aanvragen op jaarbasis. Dit blijft zo voor 2016 en 2017. Hiermee lijkt de dalende trend, die werd ingezet na 2009 en even stagneerde in 2013 en 2014, verder gezet. Het strikte tijdskader (procedure voorlopige hechtenis) waarbinnen beslissingen dienen genomen te worden door de magistratuur, lijken moeilijk verenigbaar te zijn met de uitvoering van een maatschappelijke enquête.
sluiten
Ook in het kader van probatie blijft een dalende trend sinds 2007 zich verderzetten - met een lichte opflakkering van de maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten in 2013 (wellicht te wijten aan een gewijzigde registratie).
sluiten
De enquêtes voor de werkstraf blijven al een aantal jaren min of meer stabiel.
sluiten