Waar we globaal gezien een daling vaststellen in het aantal enquête-opdrachten, gaan de begeleidingsopdrachten - met inbegrip van bemiddeling in strafzaken - jaar na jaar in stijgende lijn.

Toch moeten we die globale stijging nuanceren gezien ze niet voor alle opdrachten van toepassing is.

--

In 2015 steeg het aantal nieuwe mandaten bemiddeling in strafzaken met 8 % (van 3.346 mandaten in 2014 tot 3.634 mandaten in 2015).  Vooral in Brussel en in Gent was er een grote toename aan mandaten Bemiddeling in Strafzaken.  In Gent werden in 2015 de proefzorg-dossiers ingevoerd in het registratiesysteem van de Justitiehuizen (Sipar) wat zorgde voor een bijkomende toename in cijfers.  In Brussel werden er door het openbaar ministerie in 2015 plots bijna dubbel zoveel mandaten overgemaakt als in de voorgaande jaren. Dit heeft enerzijds te maken met keuzes in het vervolgingsbeleid van het nieuwe parket Halle-Vilvoorde en is anderzijds een gevolg van het gegeven dat nu ook de dossiers met Franssprekende daders vanuit  het parket Halle-Vilvoorde  worden doorverwezen naar  het Nederlandstalige justitiehuis. 

Het aantal nieuwe begeleidingen inzake Vrijheid onder voorwaarden stijgt opnieuw in 2015 ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2015 steeg het aantal nieuwe begeleidingen met 7 %, van 2.077 naar 2.238 nieuwe begeleidingen.  Opnieuw lag het zwaartepunt van de stijging in slechts enkele Justitiehuizen.

De autonome werkstraf is op vlak van nieuwe mandaten in 2015 de grootste opdracht binnen de Justitiehuizen (figuur 5). Sinds 2006 is er in het aantal dossiers een stijgende trend vast te stellen, met uitzondering van het jaar 2011, toen daalde het aantal dossiers autonome werkstraf op nationaal vlak met 12%. Deze daling was mogelijk te wijten aan het feit dat de werkstraf toen voor een korte  periode op het uittreksel van het strafregister werd vermeld.

Het aantal probatiebegeleidingen bleef met 3.773 nieuwe mandaten stabiel ten opzichte van 2014 (3.679 nieuwe mandaten).  Sinds 2009 bleven de schommelingen inzake probatiebegeleidingen relatief klein.

De penitentiaire sector omvat hoofdzakelijk de begeleidingen van de Justitiehuizen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, de beperkte detentie (vanaf 2007), de voorlopige invrijheidstelling en de vrijstelling op proef (uitgesproken door de Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij).  Deze sector blijft redelijk stabiel. Tot 2011 was er sprake van een jaarlijks lichte stijging, vervolgens een continue daling. In 2015 werd deze trend omgebogen.

Sinds 2007 zijn de Justitiehuizen verantwoordelijk voor het elektronisch toezicht. Deze opdracht kent een quasi continue groei. Omwille van de overbevolking in de gevangenissen werd het toepassingsgebied van het elektronisch toezicht stelselmatig uitgebreid en de toekenningsprocedure versneld. Dit vertaalt zich ook in de cijfers. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat niet alle vormen van elektronisch toezicht begeleid worden door een justitieassistent, met name bij elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis (sedert 2014) en bij thuisdetentie (sedert 2013). Deze vormen van elektronisch toezicht zijn dus niet mee opgenomen in deze cijfers.

 

sluiten